عصمت

استاد دانشگاه ما گفته پیامبر (ص) و ائمه در امور سیاسی و نظامی و زندگی شخصی خود عصمت ندارد زیرا برای پذیرش سخنان وی از ایشان نیازی به این عصمت نیست. چنانچه پیامبران گذشته اشتباهاتی داشتند ولی مردم سخنشان را درمورد هدایت انسانها میپذیرفتند. زیرا حوزه وظیفه نبی هدایت بشر است نه آموختن رسم سیاست و کشاورزی و… آیا این صحیح است؟

مشاهده پاسخ »