جبر و اختیار

آیا مگر نه این است که خداوند عالم، علم به همه کارهای ما دارد آیا در این صورت جبر علمی حاکم نیست؟ لطفاً با توجه به این بیت شعر عمر خیام پاسخ دهید: “می خوردن من حق ز ازل میدانست گر می نخورم علم خدا جهل بود” لطفا منبع آیه و روایتی را که در پاسخ استفاده می‌کنید ذکر کنید

مشاهده پاسخ »