فتوحات

آیا خطر غصب خلافت از شکست این سپاه به ظاهر اسلامی که فرمانده اصلی و رهبر آن فردی است که ابتدایی ترین مسائل اسلام را نمی داند و اصلا این سپاه اسلامی رفتار نمی کند، بزرگتر نبود که خداوند در اینجا دین خود را نصرت می دهد ولی در قضیه غصب خلافت دین خود را همانند این اتفاق یاری و نصرت نمی کند؟ آیا این دین ، دینی حقیقی است که خداوند آن را یاری کرده است؟

مشاهده پاسخ »