چگونگی نماز ابوبکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله