عثمان بن خرزاذ

عثمان بن خرزاذ
ابوحاتم روايت را از عثمان بن خرزاذ نقل كرده است. عثمان بن خرزاذ از رجال سنن نسائى و متوفّاى سال 281 هجرى قمرى است. ابن حجر در تهذيب التهذيب كه از كتب رجالى معتبر نزد سنيان است به معرفى وى پرداخته و هيچ قدح و جرحى را درباره او ذكر نكرده است. در اين كتاب آمده است:
275ـ س (النسائي) عثمان بن عبدالله بن محمّد بن خرزاذ البصري أبوعمرو الحافظ، نزيل أنطاكيه… ، وقال ابن أبي حاتم: كان رفيق أبي في كتابة الحديث في بعض بلدان الشام، وهو صدوق، أدركته ولم أسمع منه. وقال أبوبكر بن محمويه: هو أحفظ من رأيته. وقال أبومندة: كان أحد الحفّاظ. وقال الحاكم: ثقة مأمون;1
]از رجال[ نسائى، حافظ ابوعمرو عثمان بن محمّد بن خرزاذ بصرى است كه ساكن انطاكيه بوده است… ابن ابى حاتم گويد: وى در نوشتن حديث هاى برخى از راويان شهرهاى شام، همراه و رفيق پدرم بود. وى راست گو است. من او را درك كردم; اما از وى حديث نشنيدم. ابوبكر بن محمويه گويد: وى خوش حافظه ترين كسى بود كه ]تاكنون [من ديده ام. ابو منده نيز گويد: او يكى از حافظان روايات بود. حاكم نيز گويد: وى مورد اعتماد و امين است.

1. تهذيب التهذيب: 7/ 120/ ش 275. هم چنين ر.ك: تهذيب الكمال: 19/ 417 و 421 / ش 3834; سير أعلام النبلاء: 13 / 378380 / ش 180.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *