عمرو بن واقد از راويان اين حديث

عمرو بن واقد از راويان اين حديث
هيثمى پس از نقل اين حديث مى گويد:
يكى از راويان اين حديث، عمرو بن واقد است و از نظر نقل حديث متروك است و همه علما او را تضعيف كرده اند.
اينك به بخشى از سخنان علماى اهل سنّت در مورد عمرو بن واقد مى پردازيم:
مروان هميشه درباره او مى گفت: عمرو بن واقد دروغ گوست.
يزيد بن محمّد بن عبدالصمد به نقل از ابومسهر مى گويد: عمرو بن واقد بى آن كه تعمّدى داشته باشد، دروغ مى گفت.
يعقوب بن سفيان به نقل از دحيم مى گويد: بزرگان ما از عمرو بن واقد حديث نقل نمى كردند.
يعقوب مى گويد: گويا دحيم در مورد دروغ گو بودن عمرو بن واقد ترديدى نداشت.
بخارى و ترمذى نيز درباره عمرو بن واقد سخن به ميان آورده اند. آن ها مى گويند: او احاديث ناشناخته روايت مى كند.
ابوحاتم مى گويد: عمرو بن واقد از نظر نقل حديث ضعيف است و احاديث ناشناخته روايت مى كند.
نسائى، دارقطنى و برقانى درباره عمرو بن واقد مى گويند: او متروك الحديث است.1
ذهبى در ميزان الاعتدال درباره عمرو بن واقد مطالبى را ذكر كرده و او را در زمره راويان ترمذى و ابن ماجه برشمرده است. او پس از بيان عباراتى در نكوهش و سرزنش عمرو بن واقد، به ذكر احاديثى ـ از جمله همين حديث ـ مى پردازد كه وى از راويان آن است.
ذهبى در ادامه مى گويد: اين گونه احاديث فقط از طريق عمرو بن واقد معروف شده اند و حال آن كه وى از درجه اعتبار ساقط است.2

1 . تهذيب التهذيب: 8 / 97.
2 . ميزان الاعتدال: 5 / 349 ـ 351.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *