شخصیت‌ها و تراجم

بگویید که منکر الحدیث بودن راوی در مذهب اهل سنت چگونه است یعنی آیا سند حدیث را ضعیف می کند ؟؟؟ و هم چنین اگر می شود در مورد راوی علوان بن داود توضیح بدهید و بگویید این شخص آیا منکر الحدیث است بارها شيعه به حدیث: فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة و إن أغلق علي الحرب. رجوع می کند که راوی این حدیث علوان بن داود است

مشاهده پاسخ »