جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نقد و بررسی حدیث انحصاری
ديدگاه حديث شناسان
حافظ جلال الدين سيوطى (متوفاى 911) چنين مى گويد:
ابو القاسم بغوى و ابوبكر شافعى در كتاب فوائد خود و همچنين ابن عساكر اين گونه نقل كرده اند: عايشه مى گويد: هنگامى كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله از دنيا رفت مسلمانان درباره ميراث پيامبر صلى اللّه عليه وآله به اختلاف افتادند و هيچ كدام سخنى در اين باره نمى دانستند.
ابوبكر گفت: من از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله شنيدم كه فرمود:
إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
ما گروه پيامبران ارثى به جا نمى گذاريم آن چه از ما باقى مى ماند، صدقه به شمار مى آيد(1).
ابن حجر مكى نيز در الصواعق مى نويسد:
مسلمانان درباره ميراثِ پيامبر صلى اللّه عليه وآله به اختلاف افتادند و نزد هيچ كدام سخنى در اين باره يافت نشد.
ابوبكر گفت: من از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله شنيده ام كه فرمود: إنّا معاشر الأنبياء لا نورث(2).
متّقى هندى نيز پس از نقل اين روايت مى گويد: اين روايت را احمد، مسلم، ابى داوود، ابن جرير و بيهقى نقل كرده اند(3).


(1) تاريخ الخلفاء: 86 و ر.ك تاريخ دمشق: 30 / 311، در اين منبع آمده است: «ما تركنا».
(2) الصواعق المحرقه: 19.
(3) ر.ك كنز العمال: 5 / 604 حديث 1409 به نقل از ابن سعد، احمد بن حنبل، بُخارى، مسلم، ابى داوود، ابن الجارود، ابوعوانه، ابن حبان و بيهقى و 11 / 20 حديث 30458 به نقل از احمد بن حنبل و بيهقى.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com