آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: ازدواج موقت
روايت تحريم ازدواج موقّت در جنگ خيبر
راويان اهل سنّت در كتاب هاى صحاح و ديگر كتاب هاى حديثى، تحريم ازدواج موقّت در جنگ خيبر را به نقل از امير مؤمنان على بن ابى طالب عليهما السلام نقل مى كنند. اما در متن اين روايات تفاوت هايى وجود دارد. ما به آن چه بخارى و مسلم نقل كرده اند، بسنده مى كنيم.
بخارى مى گويد: مالك بن اسماعيل از ابن عيينه، از زهرى، از حسن بن محمّد بن على و برادرش عبداللّه از پدرشان نقل مى كنند كه على عليه السلام به ابن عباس فرمود:
پيامبر صلى اللّه عليه وآله در جنگ خيبر از ازدواج موقّت و گوشت الاغ منع نمودند.1
مسلم نيز اين روايت را با چند سند اين گونه نقل مى كند:
سند يكم. يحيى بن يحيى، از مالك، از ابن شهاب، از عبداللّه و حسن فرزندان محمّد بن على، از پدرشان از على بن ابى طالب عليهما السلام نقل مى كنند كه حضرتش فرمود:
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در جنگ خيبر از ازدواج موقّت با زنان و خوردن گوشت الاغ منع كردند.
سند دوم. عبداللّه بن محمّد بن اسماء ضبعى، از جويريه، از مالك، به همان سند پيشين نقل مى كند كه از على بن ابى طالب عليهما السلام شنيده شد كه به فردى مى گفت: تو فراموش كار هستى; چراكه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله ما را از ازدواج موقّت با زنان و... نهى كردند.
سند سوم. ابوبكر بن ابى شبيه و ابن نمير و زهير بن حرب از ابن عيينه چنين نقل كرده اند: زهير گفت: سفيان بن عيينه، از زهرى، از حسن و عبداللّه فرزندان محمّد بن على از پدرشان، از على عليه السلام براى ما نقل كرد كه حضرت على عليه السلام فرمود:
پيامبر صلى اللّه عليه وآله در جنگ خيبر ما را از ازدواج موقّت با زنان و خوردن گوشت الاغ نهى نمودند.
سند چهارم. محمّد بن عبداللّه بن نمير، از پدرش، از عبيداللّه، از ابن شهاب، از حسن و عبداللّه فرزندان محمّد بن على، از پدرشان، از على بن ابى طالب عليهما السلام چنين نقل مى كنند:
روزى ايشان باخبر شدند كه ابن عباس به جواز ازدواج موقّت معتقد است، از اين رو به ابن عباس گفتند: اى پسر عباس! درنگ كن كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در نبرد خيبر از اين كار و نيز از خوردن گوشت الاغ نهى فرمودند.
سند پنجم. ابوالطاهر و حرملة بن يحيى از ابن وهب، از يونس، از ابن شهاب، از حسن و عبداللّه فرزندان محمّد بن على، از پدرشان نقل مى كنند كه فردى شنيده كه على بن ابى طالب عليهما السلام به ابن عباس مى گويد:
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در نبرد خيبر از ازدواج موقّت با زنان و از خوردن گوشت الاغ نهى فرمودند.2


1 . صحيح بخارى: 5 / 1966، كتاب نكاح باب «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن نكاح المتعه»، حديث 4825.
2 . صحيح مسلم: 3 / 198 ـ 199، كتاب نكاح، باب نكاح المتعه، حديث 14097 و پس از آن.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com