شرح حال فليح بن سليمان

شرح حال فليح بن سليمان

همان گونه كه بيان شد مسلم نيشابورى نيز اين حديث را به سند ديگرى كه مالك جزو راويان آن نيست نقل كرده است. سند اين گونه است: از فليح بن سليمان، از ابونضر، از عبيد بن حنين و بُسر بن سعيد، از ابوسعيد خُدرى.
ما براى بررسى اين سند نگاهى اجمالى به يكى از راويان آن به نام فليح بن سليمان داريم.
فليح بن سليمان نيز از افرادى است كه رجال شناسان او را نپذيرفته اند. نَسائى درباره فليح مى گويد: او در نقل حديث قوى نيست.1
اين سخن را ابوحاتِم و يحيى بن مَعين نيز درباره او گفته اند.2
درباره فليح، يحيى از ابوكامل مظفر بن مدرك اين گونه نقل مى كند: بايد از حديث سه نفر پرهيز شود: محمّد بن طلحة بن مصرف، ايّوب بن عتبه و فليح بن سليمان.3
رملى نيز از ابوداوود نقل مى كند كه احاديث فليح هيچ ارزشى ندارند.4
ابن ابى شعبه مى گويد كه على بن مَدِينى مى گويد: فليح و برادرش عبدالحميد از نظر نقل حديث ضعيف بودند.5
از طرفى، رجال شناسان ديگرى از قبيل عُقَيلى، دارقُطْنى و ذهبى او را در رديف راويانى قلمداد كرده اند كه از نظر نقل حديث ضعيف هستند و ابن حبّان نيز او را در شمار راويان غير معتبر ذكر كرده است.

1 . الضعفاء والمتروكون: 197.
2 . ميزان الاعتدال: 5 / 442، تهذيب التهذيب: 8 / 264.
3 . ميزان الاعتدال: 5 / 443، تهذيب التهذيب: 9 / 205.
4 . تهذيب التهذيب: 8 / 264 و 265.
5 . همان: 8 / 264.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *