روايت ابن مسعود

روايت ابن مسعود
تِرمذى روايت ابن مسعود را اين گونه نقل مى كند:
ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل براى ما روايت كرد: پدرم، از پدرش، از سلمة بن كهيل، از أبى الزّعراء، از ابن مسعود نقل كرد كه ابن مسعود مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
«پس از من به آن دو صحابى من; يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمّار پيروى نماييد و به دستور و سفارش ابن مسعود تمسّك كنيد»(1).
حاكم پس از نقل اين حديث از حذيفه مى گويد:
شاهدى براى اين حديث با سند صحيح از عبداللّه بن مسعود يافتيم كه ابوبكر بن اسحاق، از عبداللّه بن احمد بن حنبل، از ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل براى ما روايت كرد كه گفت: براى ما پدرم، از پدرش، از ابى الزّعراء، از عبداللّه بن مسعود رضى اللّه عنه روايت كرد كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
«پس از من به آن دو; يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمّار پيروى نماييد و به دستور و سفارش ابن مسعود تمسّك كنيد»(2).

(1) سنن تِرمذى: 5 / 442، كتاب مناقب، باب مناقب عبداللّه بن مسعود، حديث 3831.
(2) مستدرك حاكم: 3 / 80 ، كتاب معرفت صحابه، باب ابوبكر بن ابى قحافه، حديث 4456.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *