جستجو

در مورد روایت اصول کافی کتاب الکفر و الایمان باب مجالست اهل المعاصی، روایت اذا رأیتم اهل الریب والبدع فاظهروا البرائة....الخ
عده ای اظهارات زیر را بیان کرده اند. نظر شما در مورد متن زیر و اینکه شخص بدعت گذار مورد سب و بهتان قرار گیرد چیست؟ ایا اظهارات زیر صحیح می باشد؟
ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ، ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻭ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺷﺮﻋﺎً ﻭ ﻋﻘﻼً ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
استناد به: ﻭَﻻَ ﯾَﺠْﺮِﻣَﻨَّﮑُﻢْ ﺷَﻨَﺂﻥُ ﻗَﻮْﻡٍ ﻋَﻠَﯽ ﺃَﻻَّ ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮ ﻣﺎﺋﺪﻩ / ۸ و ﻋﻘﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ، ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﯽ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﻣﺎﯾﻪ ﺭﺳﻮﺍﯾﯽ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯿﺰﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺣﻖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺍﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺑﻌﻼﻭﻩ، ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﻋﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﻫﻞ ﺣﻖ ﻭ ﻣﻘﺪّﺳﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﻭﺭﺯﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽ ‌ﺧﻮﺍﻧﯿﻢ:
ﻭَﻻَ ﺗَﺴُﺒُّﻮﺍْ ﺍﻟَّﺬِﯾﻦَ ﯾَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣِﻦ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻓَﯿَﺴُﺒُّﻮﺍْ ﺍﻟﻠّﻪَ ﻋَﺪْﻭﺍً ﺑِﻐَﯿْﺮِ ﻋِﻠْﻢٍﺍﻧﻌﺎﻡ / ۱۰۸ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺭﺣﺎﻥ ﮐﺎﻓﯽ، ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺑﺎﻫﺘﻮﻫﻢ» ﺭﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ‌ﺍﻧﺪ ﮐﻪ (ﺑﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﺑﺮﻫﺎﻥ، ﺑﺪﻋﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺣﯿﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﯾﺪ) ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺏ، ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﻞ ﺛﻼﺛﯽ ﻣﺠﺮﺩ (ﺑﻬﺖ) ﺑﻤﻌﻨﺎﯼ: ﺩﻫﺶ ﻭ ﺳﮑﺖ ﻣﺘﺤﯿﺮﺍ ﻣﺪﻫﻮﺵ ﻭ ﺣﯿﺮﺕ ﺯﺩﻩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ (ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﻌﻞ، ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺏ (ﻣﻔﺎﻋﻠﻪ) ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ (ﺑﺎﻫﺖ) ﺩﺭ ﺁﯾﺪ ﺑﻤﻌﻨﺎﯼ: ﺣﯿﺮﻩ ﻭ ﺍﺩﻫﺸﻪ ﺑﻤﺎ ﯾﻔﺘﺮﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﮑﺬﺏ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯽ ‌ﺭﻭﺩ.

تعداد بازدید: 4041    مطرح شده توسط: علیرضا اصفهانی  علیرضا اصفهانی
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله

بسمه تعالی
السلام علیکم
مهم ظهور لفظ روایت است، اگر به معنای بهتان زدن باشد، آنچه ذکر شده خدشه ای بر ظهور لفظ وارد نمی کند.
8011


دانلود تصویر پاسخ

چاپ نمای پرینت
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
نصب تولبار سايت


کاربرانکاربران
Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com