آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: ازدواج موقت
بخش دوم
ازدواج موقّت

ازدواج موقّت چيست؟
مقصود از ازدواج موقّت آن است كه زنِ آزاد و عاقل، خود را با مهريه و مدّتى معيّن به عقد مردى مسلمان درآورد و مرد نيز اين عقد را بپذيرد.
اين همان ازدواج متعه يا ازدواج موقّت است. رعايت همه شروط ازدواج دائم در اين نوع ازدواج نيز شرط است; از جمله دارا بودن همه شرايط صحّت عقد، نبود مانع نسبى يا سببى (از محارم نباشد و...).
در اين نوع ازدواج، وكالت دادن به عاقد نيز همانند ازدواج دائم، جايز است. فرزندى كه از آنان متولد مى شود، فرزندى شرعى و به پدر متعلّق است و تمامى شروط و پيامدهاى ازدواج دائم از جمله محرميّت، نگه داشتن عدّه و امور ديگر بر آن مترتّب است.
تفاوت اين نوع ازدواج با نوع دائم، در اين است كه جدايى در اين ازدواج به واسطه طلاق نيست; بلكه با پايان يافتن مدّتى است كه در عقد ذكر شده و يا با بخشش آن مدت از سوى مرد نيز جدايى صورت پذير است.
عدّه اين نوع ازدواج در صورتى كه زن يائسه نباشد، دو حيض است. اين در صورتى است كه آن زن، خون حيض ببيند، وگرنه مدّت عدّه او چهل و پنج روز خواهد بود.
از ديگر شرايط اين ازدواج اين است كه زن و مرد از يك ديگر ارث نمى برند و هيچ نفقه اى نيز بر مرد واجب نمى گردد.
البتّه اين كه ازدواج موقّت احكامى خاصّ دارد كه در ازدواج دائم وجود ندارد به معناى آن نيست كه دو ازدواج در شريعت داشته باشيم و اين كه ازدواج موقّت در مقابل ازدواج دائم ـ مثل ازدواج ذات يمين ـ قرار گيرد; بلكه تفاوت در چند كلمه شرعى معدود است.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com