جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به دلالت حدیث طیر
روايت احمد بن حنبل
احمد بن حنبل در كتاب مناقب على عليه السلام اين حديث را چنين نقل كرده است:
سفينه خادم رسول خدا صلى الله عليه وآله مى گويد:
روزى زنى از انصار دو پرنده بريان را كه بين دو قرص نان قرار داده بود به پيامبر خدا صلى الله عليه وآله تقديم كرد. رسول خدا صلى الله عليه وآله به درگاه خدا عرض كرد:
اللهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك وإلى رسولك;
خدايا! محبوب ترين خلقت را در پيشگاه خود و من، نزد من بفرست.
و صدايش را بالا برد.
رسول خدا صلى الله عليه وآله پرسيد: كيستى؟
پاسخ آمد: على هستم.1
به متن حديثى كه احمد بن حنبل روايت كرده، توجّه نماييد و آن را با ديگر روايات مقايسه كنيد. راستى عبارت «صدايش را بالا برد» با جملات قبل و بعد چه ارتباطى دارد؟!
ممكن است بگوييد: شايد ديگران در متن حديث با حذف عبارت «صدايش را بالا برد» تصرّف كرده اند. در واقع روايت اين گونه بوده كه رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمودند:
«خدايا! محبوب ترين خلقت را در پيشگاه خود و من، نزد من بفرست و صدايش را بالا برد». به اين معنا كه آن هنگام كه رسول خدا صلى الله عليه وآله از خداوند درخواست مى كردند، با صداى بلند دعا كرده اند. فرض كنيم چنين باشد و پيامبر با صداى بلند اين گونه فرموده كه: «خدايا! محبوب ترين آفريده ات را نزد من بفرست» اين لفظ همين حديث است و معناى آن مشكلى ندارد.
اما حقيقت اين است كه در سخن احمد بن حنبل تحريف وجود دارد; چرا كه در برخى از روايات اين گونه خواهيم خواند:
هنگامى كه حضرت على عليه السلام براى نخستين بار آمدند، انس او را نپذيرفت و به ايشان اجازه ورود نداد. مرتبه دوم نيز همين طور، در سومين بار، هنگامى كه حضرت على عليه السلام آمد، صدايش را بالا برد، رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمودند: كيستى؟
با توجّه به اين متن، معناى «صدايش را بالا برد» و تحريفى كه صورت گرفته، آشكار مى گردد، در غير اين صورت بايد پرسيد: ميان اين سخن رسول خدا صلى الله عليه وآله كه: «خدايا! محبوب ترين خلقت را نزد من بفرست و صدايش را بالا برد» وعبارت: «كيستى؟» و سرانجام پاسخ حضرت على عليه السلام به پيامبر صلى الله عليه وآله، چه ارتباطى وجود دارد؟
اگر چنين باشد، سفينه خدمتگزار در پاسخ پيامبر صلى الله عليه وآله نبايد بگويد: على عليه السلام پشت در است.
آن گاه رسول خدا صلى الله عليه وآله نيز بگويد: در را به رويش باز كن!
سفينه نيز در را باز كند تا حضرت على عليه السلام همراه رسول خدا صلى الله عليه وآله از آن پرنده ها تناول نمايند تا غذا تمام شود.
بنابر آن چه گذشت، تحريف در عبارات اين روايت به نقل از احمد بن حنبل و بازى با الفاظ آن نيز به طور كامل واضح است.


1 . فضائل الامام على عليه السلام: 42، حديث 68.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com