شخصی در سال 1385 یک میلیون و پانصد هزار تومان بابت 5 سال نماز و روزه استیجاری گرفته بود که نمازها را بخواند و روزه ها را هم بگیرد، ولی بعد از عمل به 2 سال آن فوت می کند، آیا پول آن 3 سال باقیمانده را باید طبق سال 85 داده شود که یک سال نماز و روزه استیجاری 300 هزار تومان بود و یا باید طبق روز حساب شود؟

پرسش
شخصی در سال 1385 یک میلیون و پانصد هزار تومان بابت 5 سال نماز و روزه استیجاری گرفته بود که نمازها را بخواند و روزه ها را هم بگیرد، ولی بعد از عمل به 2 سال آن فوت می کند، آیا پول آن 3 سال باقیمانده را باید طبق سال 85 داده شود که یک سال نماز و روزه استیجاری 300 هزار تومان بود و یا باید طبق روز حساب شود؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
باید به هر حال انجام داد. اما شخص اجیر فوت شده ضامن است یا نه، بحث دیگری است