1 ـ اینکه اگر فردی طواف نساء را به جا نیاورد همسرش بر او حرام می شود، این حرمت تا چه حد است( وطی، لمس، نظر شهوی و غیر شهوی)؟ 2 ـ اگر نایب تارک طواف نساء شود، حکم مذکور بر خودش با است یا منوب عنه یا هر دو؟ 

پرسش
1 ـ اینکه اگر فردی طواف نساء را به جا نیاورد همسرش بر او حرام می شود، این حرمت تا چه حد است( وطی، لمس، نظر شهوی و غیر شهوی)؟
2 ـ اگر نایب تارک طواف نساء شود، حکم مذکور بر خودش با است یا منوب عنه یا هر دو؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
1 ـ هر گونه استمتاع حرام است
2 ـ بر نائب است