برای درمان وسواس چه در مسائل عملی و شرعی و احکام و چه در مسائل اعتقادی و فکری و درسی باید چه کرد؟

پرسش
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم برای درمان وسواس چه در مسائل عملی و شرعی و احکام و چه در مسائل اعتقادی و فکری و درسی باید چه کرد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
سورتین معوّذتین را بسیار تلاوت کنید.
7763
مطرح شده توسط: علی حیدری