آیا امامان معصوم در عزاداری های سیدالشهدا قمه می زدند؟ آیا در کتب معتبر ما این عمل از سوی امام معصوم آمده؟ اگر پاسخ منفی است با توجه به این نکته که احدی نمی تواند از امام در انجام مستحبات پیشی بگیرد پس چگونه بعضی از علمای ما این کار را مستحب دانسته؟

پرسش
باسلام آیا امامان معصوم در عزاداری های سیدالشهدا قمه می زدند؟ آیا در کتب معتبر ما این عمل از سوی امام معصوم آمده؟ اگر پاسخ منفی است با توجه به این نکته که امام در انجام مستحبات هم امام است و احدی نمی تواندچه از نظر کیفی و کمی از امام در انجام مستحبات پیشی بگیرد پس چگونه بعضی از علمای ما این کار را مستحب دانسته؟ در پناه حضرت حجت باشید التماس دعا
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مستحب دانستن بعضی از علماء از باب مصداقیت برای عمومات و اطلاقات عزاداری و شعائر است نه به استناد به دلیل خاص.
8896
مطرح شده توسط: محمدرسول