تحت بخش: --

سلام علیکم، در کافی روایتی است که شخصی بر امام صادق وارد می شود و تقاضای تعبیر خواب می کند. ابو حنیفه نیز در ان مجلس حضور داشته اند. امام صادق شروع به تعریف از ابوحنیفه می کنند. فرد سوال کننده متعجب می شود و می گوید ( ما زنده ایم و می بینیم امام از یک ناصبی تعریف میکند...) امام صادق نیز تایید می کنند که او(ابو حنیفه) ناصبی است... خوب پس پیروان ابو حنیفه نیز ناصبی اند. پس شما چطور می فرمایید بین اهل سنت و ناصبی فرق است؟!!!

بسمه تعالی
السلام علیکم
در روایت صحیح آمده که ابو حنیفه رسماً بر خلاف نظر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فتوی می داده، و ابن تیمیّه در کتاب منهاج خود می گوید که ابو نصر مروزی فتاوای ابو حنیفه بر خلاف حضرت امیر و عبدالله بن مسعود را در کتابی خاص جمع آوری نموده. آیا چنین کسی ناصبی نیست؟
امّا پیروان او در فقه که از این قضایا غافلند اهل سنت هستند (به اصطلاح خودشان) و اظهار محبت می کنند و ناصبی محسوب نمی شوند. باید با تحقیق و انصاف حرف بزنیم. موفق باشید.
7070
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله