تحت بخش: طهارتطهارت

سلام عليكم
عنوان پرسش: سوال شرعی در مورد آبها.
کلید واژه: آب کر و قلیل - کف زمین نجس.
پرسش: در غیر ظرفها، کف زمین نجس، سختی که آب در آن نمی تواند نفوذ کند و دارای چاهیست، برای خروج آب در لحظات تطهیر، (مثل کف سرامیکی و موزایکی حیاط و پلوت یا کف سایر بخشهای، منزل)
با آب کر (وصل به اب شهری) و قلیل، به چه نحوی تطهیر می شود. شرح بدهید، اگر مقدور است.

بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر نجاست بول باشد اتصال آب کر به محل و گذشتن آن از آنجا کافی است و اگر قلیل باشد باید بعد ازاله عین نجاست دو مرتبه آب ریخته شود، یعنی اول بریزند و غساله را جمع کنند دوباره بریزند و غساله را جمع کنند.
8848
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله