تحت بخش: اجتهاد و تقلید ـ ولایت فقیهاجتهاد و تقلید ـ ولایت فقیه

سؤالی داشتم مبنی بر روایتی که تقلید را واجب می داند لطفا روایی بفرمایید چون در روایتی که ذکر شده است للعوام یقلدوه ... شرایط عالم و تعریف عوام بیان شده است در این صورت وجوبی بیان شده است لطفا راهنمایی بفرمایید

این روایت از ادله جواز تقلید است و در کنار دیگر ادله نقلی و عقلی قرار می گیرد. البته در این روایت برای مقلَّد شرایطی ذکر شده است.
7015
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله