تحت بخش: کتابهای حدیثکتابهای حدیث

سلام علیکم
ایمه جرح و تعدیل اهل سنت را از نظر درجه بیان بفرمایید ؟
مانند صحاح سته که صحیح بخاری و مسلم اول هستند و بقیه در درجات پایین تر هستند

بسمه تعالی
السلام علیکم
به جلد سوم از تشیید المراجعات مراجعه شود.
7939
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله


بسمه تعالی
السلام علیکم
به جلد سوم از تشیید المراجعات مراجعه شود.
7939
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله