تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

آیا حدیث اللوح سند صحیحی دارد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
تا به حال کسی در اسناد این حدیث خدشه نکرده.
4590
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله