تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

سلام علیکم، آیا حدیث کساء سند معتبر دارد؟ برخی اشکال میکنند که سند ندارد.

بسمه تعالی
السلام علیکم
به نظر ما اشکال وارد نیست و خواندن حدیث کساء اجر دارد.
8794
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله