تحت بخش: نصايحنصايح

سلام علیکم
عقل چیست؟ و چگونه رشد میکند و فرق آن با فکر چیست؟

بسمه تعالی
گفته می شود که عقل هر چه بیشتر بکار گرفته شود بیشتر رشد می کند، البته مشورت با عقلا هم مؤثر است. در روایت است که العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، و تفکّر اعمال فکر است و انتقال از مبادی به نتائج.
7297
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله