تحت بخش: اصول فقهاصول فقه

چرا در اجماع حضور یک فرد ناشناس الزامی است؟

بسمه تعالی
سلام علیکم
البتّه توجّه داشته باشید که درباره اجماع و انواعش و اینکه کدامین نوع آن حجّت است و کدام نوع حجّت نیست، بحثهای مفصّل وجود دارد که اینجا نمی توان همه شقوق مسئله را توضیح داد. فقط به اینقدر اکتفا می شود که:
طبق مبنای کسانیکه در اجماع، وجود فردی ناشناس را لازم می دانند، علّت اصلی آن است که: چون باید اقوال اجماع کنندگان کشف از وجود قول معصوم (علیه السلام) در بین صاحبان اقوال کند، پس ناگزیر باید معلوم نباشد که این اجماع کنندگان دقیقاً چه کسی اند؟ و نَسَب و حَسَب آنها چیست؟ لذا اگر نَسَب آنها معلوم باشد خودبخود، اثبات شده که هیچ کدامشان امام معصوم (علیه السلام) نبوده و رأی امام در بین آنها هم وجود ندارد پس، کشف از عدم وجود قول معصوم (علیه السلام) خواهد شد و قول غیر معصوم هم که حجت نیست، در نتیجه آن اجماع، معتبر نخواهد بود!!
1654
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله