نگاهی به شرح حال ذهلی

نگاهى به شرح حال ذهلى
شرح حال نگاران درباره ذهلى چنين گفته اند:
ذهلى از اساتيد بخارى، ابوداوود، ترمذى، ابن ماجه، نسائى و ديگر بزرگان حديث بوده و ابن ابى داوود، او را «اميرالمؤمنين در علم حديث» لقب داده است.
ذهبى در اين باره مى گويد:
بخارى، و چهار تن (از صاحبان صحاح ستّه)، ابن خزيمه، ابوعوانه و ابوعلى ميدانى به نقل روايات او پرداخته اند، اما بخارى براى اختلافى كه با وى داشته، از ذكر صريح نام او خوددارى مى كند. ابن ابى داوود مى گويد: محمّد بن يحيى براى ما حديث نقل مى كرد و در علم حديث «اميرالمؤمنين» بود.
ابوحاتم درباره او مى گويد: وى پيشواى عصر خويش بود و در هشتاد و شش سالگى، به سال 258 هجرى وفات يافت.1
سمعانى در اين مورد مى گويد: ذهلى در عصر خود، امام اهل نيشابور، رئيس و پيشتاز عالمان بود.2
صفدى درباره او مى گويد:
امام ذهلى نيشابورى مولاى محدّثان و حافظ حديث بود. وى به استماع روايات محدّثان مختلف پرداخت و همه راويان ـ به جز مسلم ـ روايات او را نقل كرده اند. خود ذهلى مى گويد: براى كسب علم و اخذ حديث سه بار به مسافرت رفتم و در اين سفرها صد و پنجاه هزار هزينه كردم.
نسائى درباره او مى گويد: ذهلى، فرد ثقه و مورد اطمينان است.
ابوعمرو احمد بن نصر خفاف مى گويد: محمّد بن يحيى را در خواب ديدم و به او گفتم: خداوند با تو چه كرد؟
پاسخ داد: مرا بخشيد.
گفتم: با رواياتت چه كرد؟
پاسخ داد: رواياتم را با آب طلا نوشتند و آن را در علّيين برافراشتند.3


1 . الكاشف: 3 / 88 / 5274.
2 . الأنساب: 3 / 181.
3 . الوافى بالوفيات: 5 / 186 / 2235.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2364