فصل اول: شخصیت بخاری در نقل حدیث

بخش يكم
بررسى و نقد صحيح بخارى

فصل اول
شخصيت بخارى در نقل حديث
در آغاز بايستى يادآور شد كه ابوزرعه رازى و ابوحاتم رازى از استناد به روايات بخارى، دست شسته و ديگران را از نقل روايات و اقتباس از بخارى منع مى كردند.

صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=42&mid=210&pgid=2359