اتهام تشیّع به دارقطنی

اتهام تشيّع به دارقطنى
ابوالحسن دارقطنى بغدادى، از بزرگان اهل سنّت و محدّثان بغداد بوده است. از وى به عنوان «شيخ الاسلام» و يا «اميرالمؤمنين في الحديث» تعبير مى كنند. دار قطنى را به خاطر حفظ ديوان سيد حميري به تشيع متهم كرده اند;1 چرا كه سيد حميري اشعارى در فضايل و مناقب اميرالمؤمنين عليه السلام سروده است.
داستان نسائى نيز از همين قبيل است كه در بحث شناخت نسائى به آن اشاره شد.2
اين ها نمونه هايى از برخورد اهل سنّت با عالمان سنّى است كه گاهى صرفاً به دليل نقل يك حديث و يا دادن يك رأى و يا حفظ كردن يك شعر كه موجب تقويت شيعه است به تشيع متهم مى شوند.


1 . سير أعلام النبلاء: 16 / 452; تذكرة الحفّاظ: 3 / 922; تاريخ الإسلام: 27 / 103; الوافي بالوفيات: 21 / 232.
2 . ر.ص: 98 از همين كتاب.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=191&pgid=1976