11. جلال الدین سیوطی [متوفای 911]

11 . جلال الدين سيوطى ]متوفاى 911[
وى نيز كتابى در زمينه احاديث ساختگى به عنوان اللآلى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة نگاشته است.
با مراجعه به اين كتاب مى توان به بى پايه بودن بسيارى از انظار اهل سنّت پى برد.
مطلب ديگرى كه در كتاب سيوطى هم چون كتاب ابن جوزى مشهود است، جرح بدون دليل امامان اهل بيت عليهم السلام و شيعيان ايشان مى باشد. عبارت سيوطى در مورد حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام همانند عبارت ابن جوزى است كه پيشتر ذكر شد.1
در دو كتاب الموضوعات و اللآلى المصنوعة، بسيارى از راويان فقط با عنوان «شيعى» و «رافضى» جرح و احاديث آن ها از اعتبار ساقط شده است.
ملاحظه كرديد كه اهل سنّت چه كسانى را پيشوايان جرح و تعديل روات قرار داده اند و بر اساس آراء چه كسانى مبانى دينى خود از اصول و فروع را بنا نهاده اند؟ و كسانى كه خود مبتلا به اسباب جرحى كه موجب سقوط آن ها از عدالت مى شود هستند، چگونه مى خواهند حاكم يا شاهد بر وثاقت يا عدم وثاقت كسى باشند؟


1 . اللئالى المصنوعة: 1 / 361.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=190&pgid=1957