فقهای اهل سنّت

فقهاى چهارگانه اهل سنّت

فقهاى اهل سنّت
اهل تحقيق مى دانند كه امامان اهل سنّت در فقه فراوان بوده و مذاهب بسيارى در ميان آنان وجود داشته است. در قرن هفتم و به دستور حكومت وقت، مذاهب فقهى اهل سنّت را منحصر در چهار مذهب نمودند:
1 . مذهب ابوحنيفه،
2 . مذهب مالك بن انس،
3 . مذهب محمّد بن ادريس شافعى،
4 . مذهب احمد بن حنبل.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=189&pgid=1937