نظر ابن تیمیه در مورد کتاب ترمذی

نظر ابن تيميه در مورد كتاب ترمذى
على رغم اين تعريف و تمجيدها، ابن تيميه بر كتاب ترمذى تاخته است. وى تصريح مى كند كه كتاب ترمذى مشتمل بر احاديث ضعيف، موضوع و ساختگى است.
اين قول صحيح است و ما نمونه هايى از احاديث موضوع در كتاب ترمذى را ذكر خواهيم كرد. امّا بدگويى ابن تيميه از كتاب ترمذى دليل خاصى دارد. ابن تيميه سخت با اميرالمؤمنين عليه السلام دشمن است و چون ترمذى گاه رواياتى نقل مى كند كه دلالت بر فضيلت اميرالمؤمنين عليه السلام دارد; از اين رو وى در سند اين احاديث خدشه مى كند و مى گويد: «در كتاب ترمذى احاديث ضعيف و موضوع فراوان است».1


1 . منهاج السنّة: 5 / 356.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=188&pgid=1930