کتاب شرح المقاصد

كتاب شرح المقاصد:
تفتازانى درباره كتاب خود مى نويسد: «تصميم گرفتم كتابى مختصر با نام مقاصد تأليف كنم كه حاوى فايده هاى درخشان و درّهاى يگانه باشد و بر آن كتاب شرحى بنويسم كه باز كننده معماها، به همراه خلاصه گويى و تفصيل مجملات و بيان دشوارى هاى آن باشد. اين تحقيق همراه با دقت فراوان است به گونه اى كه بيشتر از حد معمول در اين مباحث دقت شده است».1
صاحب كشف الظنون نيز مى نويسد:
«المقاصد فى علم الكلام... عليه شرح جامع»; كتاب المقاصد في علم الكلام... بر او شرحى جامع نگاشته شده است. سپس به ذكر نام حواشى نوشته شده بر آن مى پردازد.2


1 . شرح المقاصد في علم الكلام: 1 / 3.
2 . كشف الظنون: 2 / 1781.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=187&pgid=1917