شروح و حواشی بر مواقف و شرح مواقف

شروح و حواشى بر مواقف و شرح مواقف:
حاجى خليفه در كشف الظنون مى نويسد: «المواقف فى علم الكلام كتابى جليل القدر و رفيع الشأن است كه عالمان و فاضلان به آن توجه كرده اند و شريف جرجانى و شمس الدين محمّد بن يوسف كرمانى آن را شرح كرده اند.
كتاب هاى زيادى بر شرح شريف جرجانى و به هدف حل مشكلات آن، نوشته شده است».1 سپس نام آن ها را مى برد كه فراوان است.


1 . كشف الظنون: 2 / 1891.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=187&pgid=1916