4. دفاع شیعه و پاسخ به حملات

4 . دفاع شيعه و پاسخ به حملات
از همان روز نخست، موضع شيعه، موضع دفاع و ردّ تهاجم بوده است. جاحظ كتابى به نام العثمانيّه نوشت كه تمامى آن تهاجم بر مكتب اميرالمؤمنين عليه السلام است. پس از وى قاضى عبدالجبار معتزلى، كتاب المغنى را در ردّ عقائد شيعه نگاشت كه در آن، ادلّه لفظى را بر اساس ادلّه عقلى نقد كرده است. مرحوم سيد مرتضى كتاب الشافي في الامامة را در ردّ كتاب المغنى تأليف نمود و شيخ طوسى آن را تلخيص كرد.
اين وضعيت همچنان تا قرن هفتم و هشتم ادامه يافت تا نوبت به فخر رازى، ايجى، تفتازانى و اشخاصى از اين قبيل رسيد.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=187&pgid=1906