3. اهتمام همه فرقه ها به علم کلام

3 . اهتمام همه فرقه ها به علم كلام
چنان چه گذشت، موضوع علم كلام سلسله مباحثى عقيدتى است، از اين رو تمامى فرق اسلامى به تعليم و تعلّم اين علم و تأليف كتاب هايى در اين زمينه پرداخته و كوشش كرده اند تا عقائد خود را به اثبات رسانده و اشكال هاى به آن را پاسخ گويند.
كتاب هايى كه بزرگان شيعه، اشاعره و معتزله در علم كلام نوشته و آثارى كه در اين زمينه از خود باقى گذاشته اند غير قابل شمارش است. علماى هر يك از دو فرقه كتاب هاى مفصّل و در چند مجلّد و نيز كتاب هاى مختصر شامل همه مباحث از توحيد تا معاد تأليف نموده اند.
نكته قابل توجّه اين كه: چون بسيارى از اهل سنّت، امامت را از اصول دين نمى دانند ـ چنان كه به بررسى آن خواهيم پرداخت ـ كتاب هاى مستقل زيادى در خصوص امامت ندارند، و كتاب هاى به نگارش درآمده در اين باره نيز در واقع به جهت هجوم بر شيعيان بوده است; از اين رو است كه در طول تاريخ، علماى شيعه غالباً در مقام دفاع از مكتب اهل بيت عليهم السلام و ردّ هجوم اعتقادى مخالفان بوده و هستند.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=187&pgid=1905