راه خدا

راه خدا
كسانى كه راهشان راه خدا است، اينان انبيا و اوصيا، ائمّه اطهار عليهم السلام و پيروان آن ها هستند، كه هر كسى به قدر خودش در هدايت و دعوت ديگران و در تأثيرگذارى بر ديگران در طى اين راه، سهمى دارد.
پس تمام كسانى كه در اين مسيراند، در واقع در مسير خدا هستند. راهى در مقابل اين راه نيست، جز راه شيطان؛ يعنى راه سومى وجود ندارد، نمى شود به بازى گرفت و مقدارى از اين راه را گرفت و مقدارى از آن راه را؛ چرا كه دو راه، منفصل و از هم جدا هستند و راه سومى نيست كه جدا از اين دو راه، يا مركب از اين دو راه باشد.
انسان يا ولايت خدا و اولياى او را دارد و يا ولايت شيطان و اولياى شيطان را. از اين دو راه خارج نيست.

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1698