دو راه اساسی

دو راه اساسى
انسان در مسير زندگى دو راه بيشتر ندارد:
1 . راه خدا،
2 . راه شيطان.

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1697