چگونگی دلالت آیه بر عصمت

چگونگى دلالت آيه بر عصمت
آيه با اين خصوصيات چگونه بر عصمت دلالت دارد؟
پاسخ اين سؤال با تأمّل در آن چه گفتيم واضح است؛ چرا كه وقتى اراده تكوينى شد، اراده تكوينى خداوند متعال تخلّف پذير نيست، و از طرفى واژه «رجس» عام است. پس رجس به تمام معنا به اراده خداوند متعال از اهل بيت دفع شده است و اين معناى عصمت است.

با پیشوایان هدایتگر (ج 2) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=33&mid=165&pgid=1628