بررسى و نقد تحريم در جنگ تبوك

بررسى و نقد تحريم در جنگ تبوك
حديث جنگ تبوك را كه از حضرت امير مؤمنان على عليه السلام نقل مى كنند، در جاى خود بررسى خواهيم كرد. گذشته از اين روايت، ابن حجر عسقلانى به صراحت مى گويد: آن چه از جابر بن عبداللّه انصارى نقل شده، پذيرفته نيست; زيرا از طريق ابن كثير نقل شده و او نيز مورد اعتماد نيست و فرد متروكى است.1
ابن حجر در كتاب تهذيب التهذيب ضمن اشاره به نام دو راوى به نام عبّاد مى نويسد: عبّاد بن كثير ثقفى بصرى و عبّاد بن كثير رملى فلسطينى، هر دو قابل اعتماد نيستند و افراد متروكى هستند. آنان روايات ساختگى نقل مى نمايند و دروغ گو هستند.
ابوحاتم نيز در شرح حال عبّاد بن كثير رملى فلسطينى مى گويد: گمان مى كردم كه وى از هم نام خودش بهتر است، ولى متوجه شدم كه با او فرقى ندارد و روايات وى نيز ضعيف است.2
گويا جعل كننده حديث، به اين دليل حديث را جعل كرده تا با احاديث صحيح و ثابتى كه بيان گر مباح بودن حكم ازدواج موقّت تا آخرين لحظه عمر پيامبر صلى اللّه عليه وآله است، تعارض پيدا كند. همان گونه كه احاديث فراوانى وضع كرده اند كه ابن عباس از اين عقيده برگشت. در آينده به اين مسئله اشاره خواهيم كرد.
هم چنين در آينده روشن خواهد شد كه اين افراد روايات ساختگى در اين باره را به حضرت على عليه السلام نيز نسبت داده اند.
يكى از روايات از ابوهريره نقل شده است. ابن حجر عسقلانى مى گويد: حديث ابوهريره نيز خالى از بحث نيست; چرا كه او حديث را از مؤمّل بن اسماعيل از عكرمة بن عمار نقل مى كند و در شخصيّت هر دو فرد جاى حرف و حديث است.3


1 . فتح البارى: 9 / 211.
2 . تهذيب التهذيب: 5 / 92 ـ 90
3 . فتح البارى: 9 / 211. براى آگاهى بيشتر درباره شرح حال اين دو راوى به كتاب تهذيب التهذيب: 10 / 339 و 340 و 7 / 226 و 277 مراجعه شود.

تحریم دو حکم حلال تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=30&mid=155&pgid=1469