د) خطيب تبريزى و تحريف حديث ولايت

د) خطيب تبريزى و تحريف حديث ولايت
خطيب تبريزى نيز در مشكاة المصابيح(1) حديث ولايت را از تِرمذى نقل مى كند و كلمه «بَعْدى» را از آن اسقاط مى كند، يعنى حديث ولايت را بدون كلمه «بَعْدى» و به گونه تحريف شده به تِرمذى نسبت مى دهد و حال آن كه حديث شريف در كتاب تِرمذى موجود و داراى كلمه «بَعْدى» است.

(1) مشكاة المصابيح: 2 / 504، حديث 6090.

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=60&pgid=453