الف) تحريف حديث ولايت در صحيح بُخارى

الف) تحريف حديث ولايت در صحيح بُخارى
بُخارى در كتاب صحيح خود حديث ولايت را از عبداللّه پسر بريده نقل مى كند. در اين نقل به روشنى معلوم مى شود كه حديث تقطيع شده است. كسى كه با دقّت متن اين حديث را بررسى كند، به بريده و مقطوع بودن حديث پى خواهد برد. طبق اين نقل بريدة بن حصيب مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله على عليه السلام را براى گرفتن خمس به جانب خالد بن وليد فرستاد(!)
بريده مى گويد: «من از على عليه السلام بغض و كينه داشتم و على عليه السلام غسل كرده بود(!)
به خالد گفتم: آيا به اين شخص (يعنى على عليه السلام) نظر نمى كنى؟
پس زمانى كه نزد رسول خدا صلى اللّه عليه وآله آمديم، مطلب را براى آن حضرت بازگو كردم».
جالب اين كه بريده نمى گويد: نزد پيامبر صلى اللّه عليه وآله على را تنقيص كردم، يا خالد به من دستور داد... بلكه مى گويد: اين جريان را براى پيامبر صلى اللّه عليه وآله بازگو كردم. گويى قضيّه طبيعى را بازگو مى كند.
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
يا بريدة! أتبغّض عليّاً؟
اى بريده! آيا كينه على را در دل دارى؟
گفتم: آرى.
فرمود:
لا تبغضّه، فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك.
او را دشمن مدار، حقّ على از خمس بيش از آن است.(1)
بُخارى در كتاب صحيح تنها همين اندازه به واقعه اشاره مى كند، و هرگز چنين سخنى به ميان نمى آورد كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
علي منّي وأنا من علي وهو وليّكم من بعدي.
على از من است و من از على هستم، او ولىّ و سرپرست شما پس از من خواهد بود.

(1) صحيح بُخارى: 5 / 207.

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=60&pgid=450