نقد مخالفان درباره استدلال به حديث ولايت

بخش سوم
بررسى اشكالات بر حديث ولايت

نقد مخالفان درباره استدلال به حديث ولايت
در اين بخش اشكالات مخالفان در مقام ردّ حديث ولايت بيان مى شود. البته نقدها وارد و گفتنى نيستند و مهم ترين اشكالى كه بر استدلال حديث شريف ولايت دارند، مناقشه در معناى «وَلِيُّكُم» است; چرا كه احتمال مى رود، مراد از «ولايت» نصرت يا محبّت باشد كه مفاد حديث شريف اين گونه خواهد بود:
على بعد از من ناصر و ياور شماست.
على بعد از من دوست دار شماست.
ولى قراين بسيارى چه در خود «حديث ولايت» و چه در موارد خارج از حديث و نيز شأن صدور خود قضيّه «حديث ولايت»، همه اين ترديدها را از ميان برمى دارند، گرچه خود اشكال كنندگان نيز بر اين امر آگاهند; زيرا وجود اين قراين متّصل و يا منفصل انكارناپذير است. از اين رو، آنان ناگزير راه ديگرى را پيموده اند و به روش ديگرى پناه آورده اند.
تنها راهى كه بر خود گشوده ديده اند، تحريف حديث شريف به گونه هاى مختلف بوده است. بعضى از موارد تحريف ها چنين است:

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=60&pgid=449