بررسى متن حديث ولايت و تصحيح اَسناد آن

بررسى متن حديث ولايت و تصحيح اَسناد آن

در بين دوازده صحابى كه نام آنان گذشت، بيشتر نقل هاى حديث ولايت به سه نفر مى انجامد، يعنى سلسله اسناد راويان و ناقلان حديث ولايت بيشتر به اين سه نفر ختم مى شود كه عبارتند از:
1 . عبداللّه بن عبّاس;
2 . بريدة بن حصيب;
3 . عمران بن حصين.

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=58&pgid=431