اصحابى كه حديث ولايت از آن ها روايت شده

بخش يكم
حديث ولايت و راويان آن

بى ترديد شيعه و سنّى نقل كرده اند كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله خطاب به امير مؤمنان على عليه السلام فرمود:
أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي.(1)
تو پس از من ولى هر مؤمن هستى.
افرادى از صحابه و بسيارى از مشاهير پيشوايان اهل تسنّن اين حديث شريف را نقل كرده اند.

اصحابى كه حديث ولايت از آن ها روايت شده
اهل تسنّن، حديث ولايت را از برخى صحابه نقل كرده اند. برخى از اين اصحاب از مشاهير و بزرگان اصحاب به شمار مى روند. براى نمونه، امير مؤمنان على عليه السلام در رأس آنان قرار دارد. آنان عبارتند از:
1 . امير مؤمنان على عليه السلام;
2 . امام حسن مجتبى عليه السلام سبط پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله;
3 . عبداللّه بن عبّاس;
4 . ابو ذرّ غفارى;
5 . ابو سعيد خُدْرى;
6 . براء بن عازب;
7 . عمران بن حصين;
8 . ابو ليلا انصارى;
9 . بريدة بن حصيب;
10 . عبداللّه بن عمر;
11 . عمرو بن عاص;
12 . وهب بن حمزه

(1) ر.ك صفحه 21 از همين كتاب.

نگاهى به حديث ولايت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=11&mid=58&pgid=429