12 ـ كلام شيخ الاسلام هروى

12 ـ كلام شيخ الاسلام هروى
شيخ احمد بن يحيى هروى شافعى (درگذشته سال 906 هـ) نيز حديث اقتدا را نقد و بررسى كرده است. وى در سخنى اين گونه مى گويد:
از جمله احاديث جعلى احمد جرجانى احاديث ذيل اند:
ـ هر كه بگويد قرآن مخلوق است كافر است.
ـ ايمان اضافه و كم مى شود.
ـ شنيدن مانند ديدن نيست.
ـ بادمجان شفاى هر دردى است.
ـ برگرداندن يك دانق(1) از حرام نزد خدا برتر از هفتاد حج مبرور است. اين حديث جعلى است.
ـ به آن دو نفر كه بعد از من هستند; ابوبكر و عمر اقتدا كنيد. اين حديث باطلى است.
ـ خدا روز قيامت براى مخلوقات به طور عام تجلّى مى كند; ولى براى ابوبكر به طور خاص. اين حديث نيز باطل است(2).

(1) يك ششم درهم.
(2) الدر النضيد: 97.

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=54&pgid=408