تحت بخش: متفرقهمتفرقه

ممنون میشوم اگر تعریفی تام و جامع از وهن مذهب برایم بیان فرمایید.
آیا اینکه ما کاری بکنیم و اجنبی ما را مسخره کند وهن مذهب است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
کارهای ما باید مطابق موازین شرعی و عقلی باشد و در اینصورت مسخره دیگران قابل اعتناء نیست.
7963
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله