تحت بخش: صفات خداصفات خدا

باینکه خداوند روزی خلق را تضمین کرده است چرا عده ای از مردم از شدت گرسنگی جان می دهند ؟

بسمه تعالی
روزی خلق را به توسّط دستوراتی که در شریعت وارد شده تضمین کرده است، پس اگر کسی از گرسنگی بمیرد مردم مقصّر هستند نه خدا و نه شریعت.
6110
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله