تحت بخش: عصمتعصمت

سلام علیکم
آیا شیخ صدوق قائل به سهوالنبی بوده اند؟
این نظر با مقام علمی ایشان تنافی ندارد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
مقام علمی ایشان نزد همه محفوظ است، و ایشان به جهت شبهه ای چنین فرموده اند.
8517
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله