تحت بخش: شرح: حدیث ـ خطبه ـ دعا و...شرح: حدیث ـ خطبه ـ دعا و...

در مورد روایت اصول کافی کتاب الکفر و الایمان باب مجالست اهل المعاصی، روایت اذا رأیتم اهل الریب والبدع فاظهروا البرائة....الخ
عده ای اظهارات زیر را بیان کرده اند. نظر شما در مورد متن زیر و اینکه شخص بدعت گذار مورد سب و بهتان قرار گیرد چیست؟ ایا اظهارات زیر صحیح می باشد؟
ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ، ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻭ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺷﺮﻋﺎً ﻭ ﻋﻘﻼً ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
استناد به: ﻭَﻻَ ﯾَﺠْﺮِﻣَﻨَّﮑُﻢْ ﺷَﻨَﺂﻥُ ﻗَﻮْﻡٍ ﻋَﻠَﯽ ﺃَﻻَّ ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮ ﻣﺎﺋﺪﻩ / ۸ و ﻋﻘﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ، ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﯽ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﻣﺎﯾﻪ ﺭﺳﻮﺍﯾﯽ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯿﺰﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺣﻖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺍﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺑﻌﻼﻭﻩ، ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﻋﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﻫﻞ ﺣﻖ ﻭ ﻣﻘﺪّﺳﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﻭﺭﺯﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽ ‌ﺧﻮﺍﻧﯿﻢ:
ﻭَﻻَ ﺗَﺴُﺒُّﻮﺍْ ﺍﻟَّﺬِﯾﻦَ ﯾَﺪْﻋُﻮﻥَ ﻣِﻦ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻓَﯿَﺴُﺒُّﻮﺍْ ﺍﻟﻠّﻪَ ﻋَﺪْﻭﺍً ﺑِﻐَﯿْﺮِ ﻋِﻠْﻢٍﺍﻧﻌﺎﻡ / ۱۰۸ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺭﺣﺎﻥ ﮐﺎﻓﯽ، ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﺑﺎﻫﺘﻮﻫﻢ» ﺭﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ‌ﺍﻧﺪ ﮐﻪ (ﺑﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﺑﺮﻫﺎﻥ، ﺑﺪﻋﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺣﯿﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﯾﺪ) ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺏ، ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﻞ ﺛﻼﺛﯽ ﻣﺠﺮﺩ (ﺑﻬﺖ) ﺑﻤﻌﻨﺎﯼ: ﺩﻫﺶ ﻭ ﺳﮑﺖ ﻣﺘﺤﯿﺮﺍ ﻣﺪﻫﻮﺵ ﻭ ﺣﯿﺮﺕ ﺯﺩﻩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ (ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﻌﻞ، ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺏ (ﻣﻔﺎﻋﻠﻪ) ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ (ﺑﺎﻫﺖ) ﺩﺭ ﺁﯾﺪ ﺑﻤﻌﻨﺎﯼ: ﺣﯿﺮﻩ ﻭ ﺍﺩﻫﺸﻪ ﺑﻤﺎ ﯾﻔﺘﺮﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﮑﺬﺏ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯽ ‌ﺭﻭﺩ.

بسمه تعالی
السلام علیکم
مهم ظهور لفظ روایت است، اگر به معنای بهتان زدن باشد، آنچه ذکر شده خدشه ای بر ظهور لفظ وارد نمی کند.
8011
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله